Điều khoản dịch vụ

Cập nhật mới nhất: Ngày 23 tháng 5 năm 2021

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sau đây (“Điều khoản”) được ký kết bởi và giữa Bạn và Quyền sử dụng quyền lực của Power Institute (“Công ty”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”).

Các Điều khoản này, cùng với Chính sách quyền riêng tư, Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và mọi tài liệu khác được kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu, chi phối việc bạn sử dụng trang web www.restorativeintegration.com (“Trang web”), bao gồm tất cả các tài liệu, tài nguyên, thông tin và dịch vụ trên Trang web , cho dù là khách hay người dùng đã đăng ký.

Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng, khách hàng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này mà không sửa đổi và thừa nhận đã đọc chúng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản, bạn không thể truy cập Trang web.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Việc bạn sử dụng Trang web cũng tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Công ty https://just-a-test-site-org.preview-domain.com/privacy-policy/. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chính sách này cũng chi phối Trang web và thông báo cho người dùng về các hoạt động thu thập dữ liệu của chúng tôi. Thỏa thuận của bạn với Chính sách quyền riêng tư theo đây được đưa vào các Điều khoản này.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Việc bạn sử dụng Trang web cũng phải tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Công ty https://just-a-test-site-org.preview-domain.com/disclaimer/. Vui lòng xem lại Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi, tuyên bố này cũng chi phối Trang web và thông báo cho người dùng về các hạn chế khác nhau liên quan đến thông tin được cung cấp trên Trang web. Thỏa thuận của bạn với Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm theo đây được đưa vào các Điều khoản này.

SỬ DỤNG TRANG WEB

Để truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và có đủ quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để tham gia vào các Điều khoản này. Trẻ em dưới 18 tuổi bị cấm sử dụng Trang web. Thông tin được cung cấp trên Trang web và mọi tài nguyên được cung cấp trên hoặc có sẵn để tải xuống từ Trang web đều có thể thay đổi. Công ty không tuyên bố hay bảo đảm rằng thông tin được cung cấp, bất kể nguồn nào, là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi. Công ty từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với mọi thông tin không chính xác, sai sót hoặc không đầy đủ trong thông tin được cung cấp.

Công ty có quyền rút lại hoặc sửa đổi Trang web này và mọi dịch vụ hoặc tài liệu được cung cấp trên Trang web theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, Công ty có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang web hoặc toàn bộ Trang web đối với người dùng, bao gồm cả người dùng đã đăng ký.

MỤC ĐÍCH HỢP PHÁP

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm tài chính đối với tất cả các giao dịch mua do bạn hoặc ai đó thay mặt bạn thực hiện thông qua Trang web. Bạn đồng ý sử dụng Trang web và mua dịch vụ hoặc sản phẩm thông qua Trang web chỉ cho mục đích hợp pháp, phi thương mại. Bạn không được đăng hoặc truyền qua Trang web bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác hoặc đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, thô tục, tục tĩu, tục tĩu hoặc gây phản cảm, có chứa nội dung gây tổn hại công thức, công thức nấu ăn hoặc hướng dẫn khuyến khích hành vi cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào.

SỬ DỤNG NỘI DUNG CÓ THỂ TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ

Công ty có thể giúp người dùng có thể truy cập các tài nguyên trên Trang web này để đổi lấy việc cung cấp địa chỉ email (“Nội dung được kiểm soát”). Công ty cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, dành cho cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Nội dung được kiểm soát cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc nội bộ doanh nghiệp của riêng bạn. Trừ khi có quy định khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không có quyền sửa đổi, chỉnh sửa, sao chép, sao chép, tạo tác phẩm phái sinh, đảo ngược kỹ thuật, thay đổi, nâng cao hoặc khai thác bất kỳ Nội dung được kiểm soát nào theo bất kỳ cách nào.

Bằng cách truy cập hoặc tải xuống Nội dung có cổng, bạn đồng ý rằng Nội dung có cổng mà bạn chỉ có thể được sử dụng cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc nội bộ doanh nghiệp của mình và không được bán hoặc phân phối lại mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Công ty.

Bằng cách truy cập tải xuống Nội dung có cổng, bạn đồng ý thêm rằng bạn sẽ không tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên Nội dung có cổng và bạn sẽ không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh nào dựa trên bất kỳ thông tin nào có trong Nội dung có cổng.

NỘI DUNG BẠN GỬI VÀO TRANG WEB

Bằng cách đăng, tải lên, gửi, nhập, cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ tác phẩm nghệ thuật, ảnh, tác phẩm viết hoặc phương tiện truyền thông nào khác, bao gồm phản hồi và đề xuất (gọi chung là “Bài gửi”), bạn đang cấp cho Công ty, các công ty liên kết của chúng tôi và bất kỳ người được cấp phép phụ cần thiết nào giấy phép toàn cầu, không độc quyền, không thể thu hồi để sử dụng Nội dung gửi của bạn cho mục đích quảng cáo, phát triển kinh doanh và tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền: sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, trình diễn công khai, sao chép, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại Bài gửi của bạn; và công bố tên của bạn liên quan đến Bài gửi của bạn.

 

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ đối với Nội dung gửi mà bạn cung cấp cho Công ty. Bạn giữ bản quyền và bất kỳ quyền nào khác mà bạn có thể nắm giữ một cách hợp pháp đối với bất kỳ Nội dung gửi nào mà bạn gửi qua Trang web.

Bạn không được tải lên, đăng, gửi, nhập hoặc cung cấp trên Trang web bất kỳ Nội dung gửi nào được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác và gánh nặng xác định rằng bất kỳ Nội dung gửi nào không được bảo vệ hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại do vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác hoặc bất kỳ tổn hại nào khác phát sinh từ Nội dung gửi đó.

Đối với tất cả các Nội dung gửi do bạn gửi tới Trang web, bạn tự động tuyên bố hoặc bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung gửi của bạn được mô tả trong tài liệu này, bao gồm quyền sử dụng và phân phối Nội dung gửi cũng như việc sử dụng hoặc hiển thị Nội dung gửi như dự tính. trong phần này sẽ không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định hoặc quyền nào của bên thứ ba. Bạn đồng ý giữ cho Công ty không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh từ bất kỳ hành vi chiếm đoạt hoặc vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu tiềm ẩn hoặc thực tế nào được khiếu nại chống lại bạn phát sinh từ Nội dung bạn gửi qua Trang web.

Hơn nữa, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng Nội dung gửi của bạn nhằm mục đích cải thiện Trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (và cho bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc mong muốn) mà không có nghĩa vụ phải trả cho bạn bất kỳ khoản bồi thường nào cho việc chúng tôi sử dụng Nội dung gửi của bạn. Công ty không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung gửi nào mà bạn có thể cung cấp và có thể xóa bất kỳ Nội dung gửi nào vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của Công ty. Nếu bạn gửi cho chúng tôi những ý tưởng không được yêu cầu, những ý tưởng đó sẽ được coi là không bí mật và chúng tôi sẽ không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ xác nhận nào về nguồn của chúng.

 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CHÚNG TÔI

Trang web chứa tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Công ty, bao gồm nhãn hiệu, bản quyền, thông tin độc quyền và tài sản trí tuệ khác. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền theo luật chung của chúng tôi cũng như các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, ảnh, video, thiết kế và gói thuộc về Công ty hoặc của chúng tôi. người cấp phép (“IP”). Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia chuyển nhượng hoặc bán, tạo tác phẩm phái sinh từ, phân phối, hiển thị, sao chép hoặc thực hiện hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào dưới bất kỳ định dạng nào bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có quyền chặn ngay quyền truy cập của bạn vào Trang web và xóa bạn khỏi mọi dịch vụ mà không hoàn lại tiền nếu bạn bị phát hiện vi phạm chính sách sở hữu trí tuệ này.

Bạn được cấp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Trang web cũng như các tài nguyên có sẵn để tải xuống từ Trang web (“Nội dung”) theo đúng các Điều khoản sử dụng này.

Như một điều kiện để bạn sử dụng Trang web, bạn đảm bảo với Công ty rằng bạn sẽ không sử dụng Nội dung cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản này. Bạn không được sử dụng Nội dung theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu Trang web hoặc cản trở việc sử dụng và thưởng thức Trang web của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp hoặc cung cấp một cách có chủ ý thông qua Trang web.

Tất cả nội dung được bao gồm như một phần của Nội dung, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh cũng như việc tổng hợp chúng và bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trên Trang web, là tài sản của Công ty hoặc nhà cung cấp của Công ty và được bảo vệ bởi bản quyền và các luật khác. bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu. Bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo tất cả các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác, truyền thuyết hoặc các hạn chế khác có trong bất kỳ nội dung nào như vậy và sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung đó.

Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, đảo ngược kỹ thuật, tham gia chuyển nhượng hoặc bán, tạo tác phẩm phái sinh hoặc khai thác bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, bằng bất kỳ cách nào.

Nội dung không phải để bán lại. Việc bạn sử dụng Nội dung không cho phép bạn thực hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ nội dung được bảo vệ nào và đặc biệt là bạn sẽ không xóa hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hoặc thông báo ghi nhận tác giả nào trong bất kỳ Nội dung nào. Bạn sẽ chỉ sử dụng nội dung được bảo vệ cho mục đích sử dụng cá nhân của mình và sẽ không sử dụng Nội dung vào mục đích khác mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Công ty và chủ sở hữu bản quyền. Bạn đồng ý rằng bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ nội dung được bảo vệ nào. Chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với tài sản trí tuệ của Công ty hoặc người cấp phép của chúng tôi trừ khi được các Điều khoản này cho phép rõ ràng.

Tên Công ty, logo Công ty, khẩu hiệu Công ty và tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có liên quan đều là thương hiệu của Công ty hoặc các chi nhánh hoặc người cấp phép của Công ty. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Trang web này là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

ĐIỀU KHOẢN ĐÃ THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào, bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi. Ngày sửa đổi cuối cùng sẽ được biểu thị bằng ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu trang này. Những sửa đổi như vậy có hiệu lực ngay lập tức khi chúng tôi thông báo cho bạn bằng cách đăng Điều khoản mới trên Trang web này. Chúng tôi có quyền cập nhật bất kỳ phần nào trên Trang web của mình, bao gồm cả các Điều khoản này, bất kỳ lúc nào. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi chúng tôi sửa đổi, việc tiếp tục sử dụng của bạn sẽ cấu thành sự đồng ý với Điều khoản, Chính sách quyền riêng tư và Tuyên bố từ chối trách nhiệm đã sửa đổi.

BẢO ĐẢM 

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nội dung trên Trang web này không có lỗi nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc đảm bảo nào khác về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của nội dung và tài liệu trên trang web này ngoài những nỗ lực hợp lý để duy trì trang web. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi cung cấp trang web của mình cũng như các thông tin và dịch vụ liên quan trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hay đảm bảo nào dưới bất kỳ hình thức nào (dù là rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay hình thức khác). ) bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm không vi phạm, khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT, MẪU HÌNH HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC TÀI NGUYÊN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÓ SẴN QUA TRANG WEB.

NGOÀI RA, CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN (I) BẤT CỨ LỖI THỰC HIỆN, LỖI, SAI SÓT, TỪ CHỐI DỊCH VỤ, TẤN CÔNG, GIÁN ĐOẠN, XÓA, LỖI, CHẬM HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN, VI-RÚT MÁY TÍNH, HOẶC LỖI ĐƯỜNG DÂY HOẶC HỆ THỐNG ; (II) MẤT DOANH THU, LỢI NHUẬN DỰ KIẾN, KINH DOANH, TIẾT KIỆM, LÃI THÀNH TỐT LÀNH HOẶC DỮ LIỆU; VÀ (III) BÊN THỨ BA TRỘM CỘNG, HỦY BỎ, TRUY CẬP TRÁI PHÉP, THAY ĐỔI, HOẶC SỬ DỤNG THÔNG TIN HOẶC TÀI SẢN CỦA BẠN, BẤT CỨ SƠ ĐỒ CỦA CHÚNG TÔI, SỰ CẨN THẬN TUYỆT VỜI, THẤT BẠI MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT VÀ LỆ TRÁCH NHIỆM ĐÓ CÓ PHÁT SINH DO SỰ CẨN THẬN, HỢP ĐỒNG, TORT, HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO KHÁC VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LUẬT, NGAY CẢ KHI CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG HOẶC CÓ THỂ DỰ ĐOÁN THIỆT HẠI.

Ở NHỮNG TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI BẠN SẼ VƯỢT QUÁ TỔNG GIÁ MUA CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO BẠN ĐÃ MUA TỪ CÔNG TY.

KHẢ DỤNG

Việc bạn sử dụng Trang web và mọi dịch vụ liên quan đôi khi có thể bị gián đoạn hoặc chậm trễ. Do tính chất của Internet và truyền thông điện tử, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ tài nguyên hoặc dịch vụ liên quan nào sẽ không có lỗi, không bị gián đoạn hoặc chậm trễ hoặc không có lỗi trong thiết kế. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu Trang web của chúng tôi hoặc các tài nguyên hoặc dịch vụ được cung cấp qua Trang web của chúng tôi không khả dụng, bị gián đoạn hoặc bị trì hoãn vì bất kỳ lý do gì.

MÃ ĐỘC

Mặc dù chúng tôi nỗ lực ngăn chặn việc đưa vi-rút hoặc mã độc hại khác (“mã độc hại”) vào Trang web của mình, chúng tôi không đảm bảo hoặc bảo đảm rằng Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ dữ liệu nào có sẵn trên Trang web không chứa mã độc hại. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào do mã độc gây ra. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng quy trình bạn sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi không khiến hệ thống máy tính của bạn gặp nguy cơ bị can thiệp hoặc hư hỏng do mã độc.

BẢO VỆ 

Việc bảo mật thông tin liên hệ của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Tuy nhiên, bạn thừa nhận nguy cơ truy cập trái phép hoặc thay đổi dữ liệu của bạn. Chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi tổn thất mà bạn có thể phải gánh chịu do việc truy cập hoặc thay đổi trái phép đó. Tất cả thông tin được truyền đến hoặc từ bạn đều được bạn tự chịu rủi ro và bạn chịu mọi trách nhiệm cũng như rủi ro phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và internet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự can thiệp hoặc thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn có thể phát sinh liên quan đến việc bạn truy cập Trang web này hoặc bất kỳ siêu liên kết bên ngoài nào.

NGUỒN LỰC CỦA BÊN THỨ BA

Trang web chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về tính khả dụng, tính chính xác, nội dung hoặc chính sách của các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên đó không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực hoặc liên kết nào của Công ty. Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy.

Đôi khi, Công ty có thể cung cấp thông tin từ bên thứ ba dưới dạng bài đăng của khách hoặc cuộc phỏng vấn, bằng văn bản, âm thanh, video hoặc phương tiện khác. Công ty không kiểm soát thông tin do khách bên thứ ba đó cung cấp, không chịu trách nhiệm điều tra tính xác thực của bất kỳ thông tin nào được cung cấp và không thể đảm bảo tính xác thực của bất kỳ tuyên bố nào của những khách đó.

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn phải bồi thường và tránh cho chúng tôi khỏi bất kỳ và mọi tổn thất, thiệt hại, giải quyết, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí, đánh giá và phí tổn, cũng như các khiếu nại và nguyên nhân hành động của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư, phát sinh do bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này, việc bạn sử dụng Trang web, nội dung của nó và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mua từ Trang web hoặc việc bạn không duy trì tính bảo mật và/hoặc tính bảo mật của mật khẩu hoặc quyền truy cập vào Trang web này và tài nguyên của nó. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ miễn phí như chúng tôi có thể yêu cầu liên quan đến bất kỳ biện pháp bào chữa nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp cho chúng tôi thông tin, tài liệu, hồ sơ và quyền truy cập hợp lý vào bạn khi chúng tôi thấy cần thiết. Bạn không được giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba hoặc từ bỏ bất kỳ biện pháp bào chữa nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

TÁC DỤNG CỦA TIÊU ĐỀ; KHẢ NĂNG TUYỆT VỜI

Tiêu đề chủ đề của các đoạn và tiểu đoạn của Thỏa thuận này được đưa vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng hoặc giải thích bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản này được cho là không thể thi hành hoặc trái với pháp luật thì phần đó sẽ được hiểu theo luật hiện hành để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu của điều khoản ban đầu trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và phần còn lại của Điều khoản này. các quy định vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN; TỪ CHỐI

Các Điều khoản này, cùng với Chính sách quyền riêng tư và Tuyên bố từ chối trách nhiệm, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty liên quan đến Trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố và hiểu biết trước đây và hiện tại giữa chúng ta. Bất kỳ sự từ bỏ nào của chúng tôi đối với hành vi vi phạm hoặc quyền theo các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc quyền nào khác hoặc tiếp theo. Việc từ bỏ sẽ không có tính ràng buộc trừ khi được Công ty thực hiện bằng văn bản.

LUẬT CHI PHỐI; QUYỀN HẠN; HÒA GIẢI

Các Điều khoản này, bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư và Tuyên bố từ chối trách nhiệm sẽ được hiểu và điều chỉnh theo luật pháp của Bang [tiểu bang của bạn] và các tòa án của Colorado sẽ có thẩm quyền xét xử và xác định mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Những điều khoản này. Bạn đồng ý rằng mọi thủ tục tố tụng liên quan đến việc sử dụng trang web này phải được nộp riêng tại các tòa án thích hợp ở Colorado và bạn tuân theo thẩm quyền của các tòa án đó và từ bỏ mọi phản đối dựa trên diễn đàn bất tiện hoặc các lý do khác.

Các bên đồng ý nỗ lực giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này bằng hòa giải. Các bên cũng đồng ý thêm rằng việc tham gia hòa giải một cách thiện chí là điều kiện tiên quyết để theo đuổi bất kỳ biện pháp khắc phục pháp lý hoặc công bằng sẵn có nào khác, bao gồm kiện tụng, trọng tài hoặc các thủ tục giải quyết tranh chấp khác.

ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này đều được chúng tôi bảo lưu. Nếu bạn không thấy trường hợp sử dụng nào ở đây áp dụng cho mục đích sử dụng dự định của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Chủ sở hữu của trang web này là Viện Sử dụng Quyền lực. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected] hoặc qua thư tại 2995 55th Street #18722, Boulder, CO 80301.

 

Tiếng Việt