ข้อสงวนสิทธิ์

Right Use of Power Institute is committed to keeping this website up to date and accurate. Should you nevertheless encounter anything that is incorrect or out of date, we would appreciate it if you could let us know. Please indicate where on the website you read the information. We will then look at this as soon as possible. Please send your response by email to: admin@rightuseofpower.org.

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียอันเป็นผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ หรือการสูญเสียที่เกิดจากปัญหาที่เกิดจากหรือโดยธรรมชาติของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น การหยุดชะงักหรือการหยุดชะงัก เมื่อใช้แบบฟอร์มบนเว็บ เรามุ่งมั่นที่จะจำกัดจำนวนช่องที่ต้องกรอกให้เหลือน้อยที่สุด สำหรับการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูล คำแนะนำ หรือแนวคิดที่จัดทำโดยหรือในนามของ Right Use of Power Institute ผ่านทางเว็บไซต์นี้ การใช้ Right of Power Institute จะไม่รับผิด

การใช้เว็บไซต์และส่วนประกอบทั้งหมด (รวมถึงฟอรัม) อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดการใช้งาน- การใช้เว็บไซต์นี้เพียงอย่างเดียวแสดงถึงความรู้และการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราในบริบทของการตอบกลับหรือการร้องขอข้อมูลของคุณจะถูกนำมาใช้ตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราเท่านั้น

การใช้สิทธิของสถาบันพลังงานจะต้องพยายามทุกวิถีทางตามสมควรในการปกป้องระบบของตนจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ การใช้อำนาจอย่างถูกต้อง สถาบันจะต้องใช้มาตรการด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อจุดประสงค์นี้ โดยคำนึงถึงความทันสมัย เหนือสิ่งอื่นใด อย่างไรก็ตาม จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งโดยตรงและ/หรือโดยอ้อมที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้งานระบบอย่างผิดกฎหมายโดยบุคคลที่สาม

การใช้อย่างถูกต้องของ Power Institute จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์หรือการอ้างอิงอื่นใดทำขึ้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับของบุคคลที่สามเหล่านั้น

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ตกเป็นของ Right Use of Power Institute

ไม่อนุญาตให้คัดลอก เผยแพร่ และใช้งานสื่อเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Right Use of Power Institute ยกเว้นและตราบเท่าที่กำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อบังคับของกฎหมายบังคับ (เช่น สิทธิ์ในการเสนอราคา) เว้นแต่เนื้อหาเฉพาะเจาะจงจะกำหนดเป็นอย่างอื่น .

หากคุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

ไทย