Bộ lọc

Việc thay đổi bất kỳ thông tin đầu vào nào của biểu mẫu sẽ khiến danh sách sự kiện được làm mới với kết quả đã được lọc.

Đào tạo Cơ bản – ngày 18 tháng 8 năm 2024

Ảo Sự kiện Ảo Sự kiện

Sử dụng quyền lực đúng cách™ là một cách tiếp cận năng động, truyền cảm hứng và có tính tương quan đối với việc sử dụng quyền lực một cách có đạo đức nhằm thúc đẩy hạnh phúc, lợi ích chung và quyền lợi…

Get Tickets $100.00 – $225.00

Power & Equity Challenge Online

Ảo Sự kiện Ảo Sự kiện

The Power and Equity Challenge Online Training is an advanced training designed for those who have attended the Right Use of Power™ Basics & Core…

Get Tickets $500.00 – $975.00

Đào tạo Cơ bản – ngày 19 tháng 9 năm 2024

Ảo Sự kiện Ảo Sự kiện

Sử dụng quyền lực đúng cách™ là một cách tiếp cận năng động, truyền cảm hứng và có tính tương quan đối với việc sử dụng quyền lực một cách có đạo đức nhằm thúc đẩy hạnh phúc, lợi ích chung và quyền lợi…

Get Tickets $100.00 – $225.00

Đào tạo Cơ bản – ngày 9 tháng 10 năm 2024

Ảo Sự kiện Ảo Sự kiện

Sử dụng quyền lực đúng cách™ là một cách tiếp cận năng động, truyền cảm hứng và có tính tương quan đối với việc sử dụng quyền lực một cách có đạo đức nhằm thúc đẩy hạnh phúc, lợi ích chung và quyền lợi…

Get Tickets $100.00 – $225.00

Đào tạo Cơ bản – ngày 3 tháng 11 năm 2024

Ảo Sự kiện Ảo Sự kiện

Sử dụng quyền lực đúng cách™ là một cách tiếp cận năng động, truyền cảm hứng và có tính tương quan đối với việc sử dụng quyền lực một cách có đạo đức nhằm thúc đẩy hạnh phúc, lợi ích chung và quyền lợi…

Get Tickets $100.00 – $225.00

Lãnh đạo đích thực có ý thức về quyền lực

Ảo Sự kiện Ảo Sự kiện

A 6-session online workshop integrating Authentic Leadership and Right Use of Power concepts and practices for leaders of teams, organizations and communities. Authentic Leadership encourages…

Get Tickets $400.00 – $750.00
Chuỗi sự kiện Đào tạo cốt lõi - Tháng 11 năm 2024

Đào tạo cốt lõi - Tháng 11 năm 2024

Ảo Sự kiện Ảo Sự kiện

Chương trình đào tạo cốt lõi của chúng tôi là trải nghiệm học tập toàn cầu trực tiếp, kéo dài 4 ngày, tuân theo Chương trình đào tạo cơ bản của chúng tôi (là điều kiện tiên quyết cho Khóa đào tạo cốt lõi). Các…

Get Tickets $200.00 – $750.00

Đào tạo Cơ bản – ngày 12 tháng 12 năm 2024

Ảo Sự kiện Ảo Sự kiện

Sử dụng quyền lực đúng cách™ là một cách tiếp cận năng động, truyền cảm hứng và có tính tương quan đối với việc sử dụng quyền lực một cách có đạo đức nhằm thúc đẩy hạnh phúc, lợi ích chung và quyền lợi…

Get Tickets $100.00 – $225.00
Tiếng Việt